ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง ในตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ การกระทำใดที่จะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย รวมถึงเข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อสังเกตการณ์หรือเมื่อมีเหตุอื่นใด ที่อาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยการเข้าไปดังกล่าวให้แสดง บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาคำสั่งหรือบัตรอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออกให้

นอกจากนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสรรหาและแต่งตั้ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ 1 คน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด มีระยะเวลา การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด อย่างไรก็ตาม ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอัตราค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 15,000 บาทต่อเดือน

ขณะเดียวกันยังมีอัตราค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้ช่วยฯในจังหวัดสงขลา  อัตราค่าตอบแทนจำนวน 3,750 บาทต่อเดือน ส่วน จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน ในกรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 1 เดือน หรือ 30 วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวันเฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติงานไม่ครบ รวมถึงในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราวันละ 400 บาท ผู้ช่วยฯวันละ 250 บาท

(คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ : ระเบียบ กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2)