นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะ CEO Sponsor แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทย ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจจริง (ที่ 4 จากขวา) นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.กีรติ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารสินเชื่อ (ที่ 4 จากซ้าย) นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายรชฎ เสกตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) นาย จงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ซ้าย) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคาร ผู้เข้าร่วมสัมมนา “โครงการการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้สามารถประมาณการรายได้หรือต้นทุนที่เกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการระยะที่ 2 จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2562 โดยจะมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า แก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ