นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายอุตตม สาวนายน (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ ในงานสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมมูลค่า 50,000 บาทต่อกิจการ นำไปใช้ทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และส่วนลด 50% ในการทำประกันการส่งออกกับ EXIM BANK เพื่อให้มั่นใจว่า “ส่งออกแล้ว ได้เงินแน่นอน”