ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีและต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ให้แก่ นิสิต นักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อต่อยอดและสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อไป โดยปีนี้ เป็นปีแรกที่ธนาคารสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา