นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ ว่า ช่วงนี้พรรคการเมือง และผู้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มเคลื่อนไหวเดินงานในพื้นที่กันอย่างคึกคัก หลังจาก คสช ออกคำสั่งที่ 13/2561 คลายล็อกให้พรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับ เลือกคณะกรรมการบริหารพรรค เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหาสมาชิกพรรค จัดตั้งสาขาพรรคและผู้แทนพรรคประจำจังหวัดได้

นายสามารถ กล่าวต่อไปว่า หัวใจสำคัญในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้ พรรคจะต้องมีสาขาพรรค หรือผู้แทนประจำจังหวัดนั้นๆ ซึ่งบทเฉพาะกาลของกฎหมายอนุโลมให้ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกจะมีจังหวัดละหนึ่งแห่งก็ได้ การตั้งสาขาพรรค ต้องมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนขึ้นไป หากตั้งผู้แทนพรรคประจำจังหวัด ต้องมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนขึ้นไป วันนี้พรรคการเมืองที่มีอยู่และประสงค์จะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงต้องหาสมาชิกพรรคและจัดองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

“การหาสมาชิกพรรคการเมืองตามกติกาใหม่ ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อน คุณสมบัติผู้จะเป็นสมาชิกพรรคก็เข้มงวดพอๆกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สส แถมต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิกพรรคอีกคนละ 100บาทต่อปี เพียงแต่คำสั่ง คสช ฉบับที่ 13/2561 ลดหย่อนให้ ใน 3 ปี แรก ชำระค่าสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50 บาทได้” นายสามารถ กล่าว

นายสามารถ กล่าวเพิ่มว่า เราจึงเห็นการดิ้นรนหาสมาชิกพรรคของพรรคการเมืองต่างๆอย่างคึกคัก บางพรรคหรือคนของพรรคดำเนินการทุกวิถีทางโดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้นผิดกฎหมายและสุ่มเสี่ยงอาจเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรคได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 30 ที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก”

“กฎหมายใช้คำว่า”ผู้ใด”กระทำการเช่นว่านั้นในการหาสมาชิกพรรค จึงพึงตระหนักว่าฝ่ายตรงข้ามได้ติดตามรวบรวมหลักฐานต่างๆไว้แล้ว ถือว่าความผิดสำเร็จ รอเพียงกระบวนการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคต่อไป เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องรอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส มีผลใช้บังคับ หรือรอให้มีการประกาศพระราชกฤษฏีกาการเลือกตั้งแต่อย่างใด” นายสามารถ กล่าว