ที่สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2  พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ กล่าวชื่นชมความร่วมมือไทยและเวียดนามที่ได้มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการค้าและการลงทุน ทั้งไทยและเวียดนามยังสามารถกระชับความร่วมมือในการศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ทั้งข้าวและยางพารา เพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกความต้องการของตลาดทั้งตลาดบนและตลาดทั่วไป โดยไม่ให้มีการแช่งขันด้านราคาระว่างกัน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรของทั้งสองประเทศร่วมกัน  สำหรับความร่วมมือด้านประมงนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมา และเห็นพ้องที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างกัน  นอกจากนี้ ไทยและเวียดนามยังมีศักยภาพในการส่งเสริมการเชื่อมโยงและการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางชายฝั่งผ่านสามประเทศ ทั้งไทย กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งหวังว่าทั้งสามประเทศจะร่วมมือผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกันต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวเสนอให้มีการจัดการประชุมร่วม คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านทั้ง ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ประมง การค้า การลงทุน และด้านความมั่นคง เนื่องจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นและการลงทุนของนักลงทุนไทยในเวียดนามยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง