ที่สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความยินดีกัมพูชาในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมผู้นำประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ แม่โขง – ล้านช้าง MLC ครั้งที่ 2  หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 แล้วได้มีการเร่งรัดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้า การค้า การลงทุน ความมั่นคงและเศรษฐกิจทุกด้าน  ความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยง ทั้งสองฝ่ายจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเดินรถไฟร่วม เส้นทางจากสะพานรถไฟอรัญประเทศ – ปอยเปต ไปยังตัวเมืองปอยเปตมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 95 พร้อมดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากชายแดนไทย – กัมพูชาไปยังกรุงพนมเปญต่อไป เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางข้ามแดนระหว่างกันได้ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชากล่าวต่อถึงการร่วมมือสร้างจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว – สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย มีการเร่งรัดการ เพื่อให้สามารถเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ได้โดยเร็ว ในเรื่องของการขนส่งสินค้าผ่านแดน ทางไทยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเสร็จแล้ว และหวังว่าจะสามารถลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้เร็ว ๆ นี้ ในส่วนของการทำกินของคนไทยบริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้เคยเห็นชอบร่วมกันให้ประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งอยู่อาศัยและทำมาหากินบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา สามารถทำมาหากินได้ต่อไปได้ตามที่เป็นมา

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชายืนยันว่าไทยได้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานกัมพูชา กลุ่มที่มีใบจับคู่แสดงความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้างให้ถึง 30 มิถุนายน 2561  จึงขอให้มีการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติและการแจกเอกสารเดินทางให้กับแรงงานกัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ทั้งนี้ ความร่วมมือให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในไทยโดยถูกกฎหมายอันจะช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานกัมพูชา ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ไทยยินดีเปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาอย่างไรก็ดี ในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ไทย อาจมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบการนำเข้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ของทั้งสองประเทศ  โดยกัมพูชาอาจพิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการนำเข้าในรายละเอียด  และหวังว่า กัมพูชาพิจารณานาเข้าสุกรมีชีวิต จากไทยเพิ่มขึ้น โดยไทยมีศักยภาพผลิตสุกรมีชีวิตและมีความพร้อมที่จะส่งออกสุกรมีชีวิตที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมให้แก่กัมพูชา

การเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านป่าไร่ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว สำหรับพื้นที่บริเวณบ้านป่าไร่ – โอเนียง คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองฝ่ายควรประสานงานกันเพื่อเริ่มหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ พื้นที่ดังกล่าว

รวมทั้ง ขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมหารือมาตรการป้องกันการใช้อาวุธตามแนวชายแดน ในกรณีที่มีการรุกล้ำเขตแดน เพื่อลักลอบตัดไม้ เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ด้วย

โอกาสนี้  นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุม MLC และยังยินดีที่มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้น  และหวังว่าไทยจะสนับสนุนสินค้าเกษตรของกัมพูชา รวมทั้งการเชื่อมโยงทางรถไฟด้วย