ที่สโมสรตำรวจถนน วิภาวดดีรังสิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) จัดการสัมมนามอบนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ รองผบ.ตร. -ผู้บังคับการ ทุกหน่วยทั่วประเทศ รวม 485 นาย

ทั้งนี้ รอง ผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆได้มอบนโยบาย แต่ละด้าน ทั้ง บานบริหาร งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานด้านความมั่นคง งานด้านกฎหมายและคดี และงานจเรตำรวจแห่งชาติจากนั้น ผบ.ตร.จะมอบนโยบายหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการมอบนโยบายมีการเปิดวิดิทัศน์ของ ผบ.ตร. โดยชูหลักปฏิบัติของตำรวจในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล” พร้อมย้ำ 6 นโยบายหลัก 1. การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 3. การป้องปราบปรามและลดระดับอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ 5. เร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน และ 6.เสริมสร้างความสามัคคีและบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ในวีดีทัศน์เน้นย้ำให้ตำรวจทั่วประเทศ ร่วมทำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นตำรวจที่แข็งแกร่ง ทักษะทางด้านสืบสวนสอบสวนปราบปราม แก้ปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบที่ตำรวจเผชิญโดยระบุว่าตลอดกว่า 3 ปีที่ผ่านมาสามารถกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจได้ดีขึ้น เป็นผู้นำที่สามารถประสานเป็นปึกแผ่นกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพขับเคลื่อนเหล่าทัพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และจะนำ ข้าราชการตำรวจสู่ปีที่ 4 ไปด้วยกัน และเพื่อให้งานตำรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและบริการที่รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นมีความหวาดกลัวภัยน้อยลงเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใสสะดวกและรวดเร็วส่งผลให้สังคมประเทศชาติมีความมั่นคงและสงบสุข

นอกจากนี้มีการนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างข่าวสารที่สะท้อนภาพลักษณ์ด้านลบของตำรวจอาทิการรับสินบนการวางตัวไม่เหมาะสมเมาสุรา โดยนำเสนอข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยในปีงบประมาณ 2560 รวม 3,197ราย ตามความผิดข้อร้องเรียนต่างๆให้ออกจากราชการไปแล้วถึง 265 ราย รวมถึงการร้องเรียนพนักงานสอบสวนที่ไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา