ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการปรับแก้ไขประกาศของ ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เรื่องการรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐเกิน 3,000 บาทว่า ได้สั่งการไปแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว ซึ่งหากของมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถรับได้อยู่แล้ว ในส่วนกรณีการเดินทางไปต่างประเทศมูลค่าของที่ให้เกิน 3,000 บาท ต้องรายงานและให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เก็บดูแลรักษาต่อไป