สศท.7 ชู ศกอ.ลพบุรี ผลิตผักมาตรฐาน GAP ส่งต่างประเทศ

51

สศท.7 ชู ศกอ.ลพบุรี ผลิตผักมาตรฐาน GAP ส่งต่างประเทศ

นางอังคณา พุทธศรี ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของ นายวินัย พรมสุภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จ.ลพบุรี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และเป็นประธานกลุ่มปลูกพืชผักบ้านคลองกลุ่ม ได้รับรางวัลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ดีเด่น ประจำปี 66 นับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ส่งออกตลาดต่างประเทศ มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค

นายวินัย เปิดเผยว่า เกษตรกรแถบนี้มีรายได้จากการปลูกพืชไร่เพียงอย่างเดียว แต่ในปี 54 ตนได้รวบรวมเกษตรกรมาปลูกผักหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้เสริมในระหว่างรอเก็บเกี่ยวพืชไร่ โดยมีเกษตรกรสมาชิก 75 ราย เนื้อที่เพาะปลูก 1,500 ไร่ โดยผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP จนประสบความสำเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และส่งออกไปขายยังประเทศอังกฤษและเยอรมัน รวมทั้งสิ้น 11 ชนิด ได้แก่ ผักชีไทย ชะอม มะละกอ ถั่วฝักยาว ตะไคร้ พริกขี้หนู มะเขือพวง มะเขือเจ้าพระยา โหรพา ใบแมงลัก และบวบเหลี่ยม โดยมีการนำองค์ความรู้ด้านการใช้สารชีวภาพ เพื่อผลิตปุ๋ยหมักช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลผลิตต่อไร่

หากจำแนกต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของผักที่สามารถสร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผักชีไทย 1 ปี ปลูกได้ 2 รอบการผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,450 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนเฉลี่ย 56,000 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลกำไร 51,550 บาท/ไร่/รอบการผลิต มะละกอ 1 ปี ปลูกได้ 1 รอบ ต้นทุนเฉลี่ย 5,900 บาท/ไร่/รอบการผลิต ให้ผล 6,480 กิโลกรัม/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 97,200 บาท/ไร่ เฉลี่ยกำไร 91,300 บาท/ไร่/รอบ และตะไคร้ 1 ปี ปลูกได้ 1 รอบ ต้นทุน 2,750 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 4,000 กิโลกรัม/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 48,000 บาท/ไร่ เฉลี่ยกำไร 45,250 บาท/ไร่ ซึ่งผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มส่งจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางผู้ส่งออกผักไปยังตลาดต่างประเทศ และสมาชิกกลุ่มมีการวางแผนการผลิตร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ นายวินัย ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พัฒนานิคม อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การผลิตด้วยปุ๋ยหมัก การเพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักหมุนเวียน โดยให้ความรู้ตั้งแต่ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันโรค รวมไปถึงการขยายพันธุ์รวมถึงเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรพัฒนานิคม และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม โดยมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกว่า 500 คน/ปี และแนวทางการดำเนินงานของ ศพก.ในอนาคตมีการตั้งเป้าหมายจะพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจหรือมีความประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ที่ นายวินัย พรมสุภาพ โทร. 08 1706 2434

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ข่าวการเกษตรวันนี้#สศท.7#ศกอ.ลพบุรี