กรมชลฯขยายความรู้สู่การต่อยอดที่ยั่งยืน แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

57

กรมชลฯขยายความรู้สู่การต่อยอดที่ยั่งยืน แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวหลังเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 ก.ค.67 ว่า กรมชลประทาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ในการทำการเกษตรแก่เกษตรกรสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ใช้น้ำจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นแหล่งน้ำที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น 72 โครงการ โครงการละ 10 ครอบครัว รวม 720 ครอบครัว เพื่อนำไปขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร ตลอดจนมอบตัวอย่างปัจจัยการผลิต และนำความรู้จากกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง สามารถต่อยอดขยายผลความรู้สู่ชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 110 คน

จากนั้น นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อม นายสัณฐิต พีรานนท์ ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสรรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นายสรายุทธ ม่วงทอง ผอ.โครงการชลประทานบึงกาฬ นายสิงหา ผจงกิจการ รองผอ.สำนักงานชลประทานที่ 5 ได้เดินทางไปยังบ้านนายเสงี่ยม วงศ์สีดา (เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 1) เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการขยายผลจากการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยนายเสงี่ยม ตัวแทนเกษตรกรได้ กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมชลประทานที่จัดโครงการอบรมฯ ให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิต จนสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ด้วย

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ข่าวการเกษตรวันนี้#กรมชลฯ#โครงการพระราชดำริ