‘เศรษฐา-ชัชชาติ’ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ

127

(4 ก.ค.67) เวลา 08.45 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงกลาโหม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ณ บริเวณสะพานหก คลองคูเมืองเดิม และคลองหลอดวัดราชบพิธ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนาคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ชั้นใน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ริมคลองในการเดินทางสัญจรและพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ได้ทำการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดิน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและทาสีอาคารริมคลอง ส่วนคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพู ได้ทำการก่อสร้างเขื่อนพร้อมขุดลอกคลองแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเดินริมคลอง รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเชื่อมต่อต่างๆ และการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ริมคลอง

สำหรับคลองดูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโดยได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ดำเนินการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง ปรับปรุงทางเดิน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฉีดล้างทำความสะอาดและทาสีผนังเขื่อน โดยมีหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวแล้ว ในปี 2567- 2568 กรุงเทพมหานคร มีแผนดำเนินการดูดลอกดินเลนคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองหลอดวัดราชนัดดา ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองหลอดวัดราชนัดดา พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ และปรับปรุงทางเดินพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองคลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองหลอดวัดราชนัดดา

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ชัชชาติ #เศรษฐา #นายกรัฐมนตรี #ข่าวอาชญากรรมสังคม