รทสช.หนุนร่าง พรบ.อว.เต็มที่ เชื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

196

รวมไทยสร้างชาติ ประชุม สส. นัดแรก  พร้อมสนับสนุนกฎหมายของ อว. ๔ ฉบับ เพื่อพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกทาง เร่งรัดรัฐบาลใช้งบค้างท่อปี ๖๗ กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยภายหลังการประชุมส.ส.พรรคว่า ในวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน ๔ ฉบับ ทางพรรคได้ส่งรศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนเข้าทำงานในคณะกมธ.พิจารณาร่างกฎหมาย ทั้ง ๔ ฉบับ เพราะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญรวมทั้งประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัยและวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

โฆษก รทสช.กล่าวว่า พรรคให้ความสําคัญกับเรื่องร่างพรบ.ทั้ง ๔ ฉบับ เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนการวิจัยและนวัตกรรม อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจัยและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยให้สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อให้เกิดคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ พรรคจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายอัครเดช กล่าวว่า ช่วงปิดสมัยการประชุมที่ผ่านมา สส. ของพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า พี่น้องประชาชนประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจพอสมควร ดังนั้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ สส.ของพรรคจะใช้กลไกของรัฐสภาในการเร่งรัดให้รัฐบาลกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินงบประมาณหมุนไปสู่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างงานสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย ๑. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. ๒. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ…..  ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. และ ๔. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…..

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #รทสช. #อัครเดชวงษ์พิทักษ์โรจน์ #พรบ.อว.4ฉบับ