ออมสิน ร่วมยกระดับการส่งเสริม Soft Power

66

 นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ร่วมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันการเงิน กับการส่งเสริม Soft Power” ภายในงานสัมมนาพิเศษ Soft Power The Key Success of Thailand : ซอฟต์พาวเวอร์ สานพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ซึ่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันจัดขึ้นในวาระครบรอบ 74 ปี โดยร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองการส่งเสริม Soft Power ของธนาคารออมสิน ที่มุ่งเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าฐานราก/รายย่อย และลูกค้า SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้โมเดลออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และโฮมสเตย์ ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีธนาคารภูมิปัญญา ศูนย์เรียนรู้ คู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีครัวชุมชนสำรับออมสิน และมีตลาดชุมชนออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  ที่ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 67 แห่งทั่วประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน 6 ประเภท ได้แก่ กินดี อยู่ดี สวยดี ใช้ดี รักษ์ดี และคิดดี ล่าสุด ธนาคารฯ
ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุน SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศูนย์กลางอาหาร และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยมี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ และมีผู้นำจากองค์กรภาครัฐและนักวิชาการ  ร่วมเสวนา  ณ อาคาร  ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567