อเมริกาเล็งเพิ่มการสนับสนุนความร่วมมือด้านยาเสพติดกับป.ป.ส.

272

อเมริกาเล็งเพิ่มการสนับสนุนความร่วมมือด้านยาเสพติดกับป.ป.ส.

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration: DEA) นำโดย นายมาร์ค เอ.สไนเดอร์ (Mr. Mark A. Snyder) ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค DEA ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนายนิโคลัส วิลส์ (Mr. Nicholas Wills) ผู้ช่วยทูตด้านปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผอ.ปปส.ภาค 5 และนายโชติพันธ์ จุลเพชร นักสืบสวนสอบสวนเชี่ยวชาญ สำนักปราบปรามยาเสพติด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องรับรอง
สำนักงาน ป.ป.ส.

ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือได้หารือในหลักการเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การให้ความสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์หรืออาคารสำนักงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตก (U.S. Joint Interagency Task Force – West: JIATF – West)
2.หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง DEA และสำนักงาน ป.ป.ส. เกี่ยวกับคณะทำงานต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ ณ ประเทศไทย มีความร่วมมือมีข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากควรมีการแลกเปลี่ยนรวบรวมและประสานงานร่วมกันในรูปแบบคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้ความร่วมมือและการดำเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันมากขึ้น คณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้แก่ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (Drug Enforcement Administration: DEA) ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ (DOC POL/ECON) สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations :HSI) ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section: INL) โดยวัตถุประสงค์ของคณะทำงาน TOC WG เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงอาชญากรรมอื่น ๆ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธและสัตว์ป่า การฟอกเงิน การหลอกลวงทางโทรศัพท์ ฯลฯ

สำหรับหลักการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาฯ ประสงค์จะริเริ่มขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ประโยชน์ต่อการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองฝ่ายและสอดคล้องกับการริเริ่มตั้งคณะอนุกรรมการติดตามเส้นทางการเงินเครือข่ายาเสพติด ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จะสามารถให้การสนับสนุนได้ต่อไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซี่งจะช่วยเร่งรัดการจับกุมเป้าหมายและการปราบปรามอาชญากรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยาเสพติด

ด้านเลขาธิการ ป.ป.ส กล่าว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกาสนใจจะให้การสนับสนุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านพื้นที่และด้านข้อบังคับเกี่ยวกับการรับและการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศสูงสุดต่อไป”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค DEA ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แจ้งว่า DEA มีแผน จะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรีจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย และ DEA ในห้วงเดือนสิงหาคมนี้ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญสำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาส่งผู้แทนสตรีเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดย DEA จะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ในการนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. แจ้งขอบคุณและยินดีที่จะส่งผู้แทนสตรีเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามคำเชิญต่อไป

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ป.ป.ส.