ศาลฯ มีมติเอกฉันท์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

237

ศาลฯ มีมติเอกฉันท์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2567 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า ออกพิจารณาคำร้อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

โดยศาลปกครองกลาง ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีรวมคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่
โดยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา107

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์