ทบ. ชี้แจงกรณีเอกสารค่าใช้จ่ายทหารใหม่

5001

ทบ. ชี้แจงกรณีเอกสารค่าใช้จ่ายทหารใหม่ เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของหน่วย โดยยังไม่ได้มีการอนุมัติและหักเงินจริง

จากกรณีที่ปรากฎการนำเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่มีการเผยแพร่เอกสารในลักษณะรายการค่าใช้จ่ายของทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๗ ที่ผ่านมานั้น กองทัพบกได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ (พัน.สบร.๒๒ บชร.๒) เพื่อใช้สำหรับการประชุมหารือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการค่าใช้จ่ายของทหารใหม่และหน่วยฝึก โดยยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือดำเนินการหักเงินของทหารใหม่ตามรายการในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด

ซึ่งปัจจุบันหลังจากที่ทางหน่วยฝึกได้ประชุมพิจารณารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกแล้ว ทางหน่วยได้มีการปรับรายการใหม่ โดยไม่มีการหักค่าสาธารณูปโภค ๙๙๐ บาท คงเหลือเงินจ่ายให้ทหารใหม่จำนวน ๖,๑๗๐ บาท ส่วนรายการค่าเครื่องแต่งกายเพิ่มเติม เช่น ชุดวอร์ม, ชุดฝึกพราง และกระเป๋า เป็นการอำนวยความสะดวกของหน่วยฝึกในการจัดหาของใช้เพิ่มเติมให้กับทหารใหม่เป็นส่วนรวม ซึ่งทางหน่วยฝึกได้มีการสอบถามและชี้แจงให้ทหารใหม่ได้รับทราบแล้ว

ทั้งนี้เนื่องจากเหตุดังกล่าวทำให้สังคมได้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการดูแลสิทธิทหารกองประการ ซึ่งกองทัพบกพร้อมร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีกระบวนการกำกับดูแลและติดตามการฝึกทหารใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การฝึก และสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๒ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยระหว่างนี้ได้ออกคำสั่งให้ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๒ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกทหารใหม่ ย้ายไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่ ๒ เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมอบหมายให้ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ไปรักษาการแทนเพื่อกำกับดูแลหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ทบ.