“วราวุธ”หนุนเครือข่าย พม.นครปฐม จัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติฯ

142

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสหรือประสบปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และนายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตประชากร มีอัตราเด็กเกิดน้อย ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการคาดการณ์ว่า ปี 2576 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ซึ่งขณะนี้ พบว่าผู้สูงอายุอยู่ลำพังคนเดียวหรือถูกทอดทิ้ง และขาดผู้ดูแล ทำให้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องดูแลกันเอง เป็นผลมาจากรูปแบบครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และนายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการมหกรรมสุขภาพสูงอายุนี้ขึ้น เพราะวันนี้ ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง มี Active Aging มีกิจกรรมทางกายภาพ มีกิจกรรมฝึกสมองให้กับผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการชะลอการเสื่อมโทรมลงของร่างกายและสมองเป็นอย่างดี

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยของเราวันนี้ต้องดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กที่อยู่ในครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ การเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะสูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ การออม การปรับปรุงที่พักอาศัย รวมถึงการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมมากมายหลายอย่าง และต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลนครปฐม ที่ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ขอชื่นชมชมรมผู้สูงอายุของทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน เพราะมีกิจกรรมมากมายให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม รวมไปถึงสถานศึกษา ที่มีนักศึกษา คณะพยาบาล มาร่วมกิจกรรมครั้งนีั และถือว่าให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมทสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุ เพื่อที่จะไม่เป็นภาระทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ และกำลังคน

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดอื่นๆ จะมีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายและดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั่วทุกภาคจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในระยะต่อไป เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ ประมาณ 13 ล้านคน การที่จะดูแลตนเองและคนที่เรารักนั้นเป็นหัวใจสำคัญ การที่สังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุ แปลว่าคนทุกๆ คนต้องหันมาใส่ใจผู้สูงอายุ โดยเฉพาะพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่เรารัก และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกคนมีช่วงสูงวัยที่มีความสุขทั้งกายและใจ และกระทรวง พม. ขอเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทุกๆ คน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ผู้สูงอายุ