รพ.สงฆ์ ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรในเขต กทม.

107

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับพระภิกษุสามเณร


แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคม แต่เนื่องจากพระสงฆ์ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีวัดทั้งหมด 457 แห่ง มีพระภิกษุและสามเณรทั้งสิ้น 18,055 รูป (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) และจากการรายงานผลการตรวจคัดกรองโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 พบว่า พระภิกษุสามเณรที่ผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 1,518 รูป มีอายุเฉลี่ย 46 ปี มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 9.88 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 61.23 มีระดับไขมันคอลเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ ร้อยละ 50.2 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 16 เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 20.7 มีค่ามะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าปกติ ร้อยละ 3.2   มีผลการตรวจหาเลือดในอุจจาระผิดปกติ ร้อยละ 5.6 และจากการตรวจคัดกรองภาวะซีด พบว่ามีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 17.69 การตรวจการได้ยินมีภาวะหูตึงหรือการได้ยินลดลง ร้อยละ 50.39 และผลการตรวจคัดกรองการเอกซเรย์ปอดผิดปกติ ร้อยละ 2.37

ในการนี้ กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ตระหนักถึงสุขภาพของพระสงฆ์สามเณร จึงได้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันจัดทำโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้นต่อเนื่องในปี 2567 นี้ และวันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมี ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้โรงพยาบาลสงฆ์ได้รับการร่วมมือที่ดียิ่งจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปธพ.3) จัดทำโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เป็นการต่อเนื่องขึ้น เพื่อตรวจประเมินคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพพระสงฆ์สามเณร ซึ่งมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าน้ำตาลและไขมัน การตรวจคลื่นฟ้าหัวใจ (EKG) การเอกซเรย์ปอด การตรวจการได้ยิน คลินิกโรคอ้วน คลินิกเลิกบุหรี่ เป็นต้น ทั้งยังถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,000 รูป/ราย จากจำนวน 50 วัด ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วจำนวน 33 วัด ซึ่งในการตรวจคัดกรองเมื่อเจอพระคุณเจ้าที่มีอาการหรือความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ต้อกระจก ความผิดปกติของหัวใจ ความผิดปกติของหูและอื่นๆ ก็จะนิมนต์เข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางต่อทันทีที่โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะสงฆ์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงพยาบาลสงฆ์จะดำเนินโครงการต่อไปจนครบ 50 วัด ตามเป้าหมาย

ด้านนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ตอบสนองนโยบายด้วยการจัดแผนงานเตรียมคนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก และรับย้ายส่งต่อในรายที่ตรวจพบปัญหาสุขภาพ  ตลอดจนการรวบรวมนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจมาทำการวิเคราะห์หาปัญหาด้านสุขภาพเพื่อวางแผนในการดูแลพระภิกษุในระยะยาวต่อไป


#ตรวจคัดกรองสุขภาพ #ถวายความรู้การดูแลสุขภาพ #พระภิกษุ