‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ ‘การคาดการณ์ของประชาชน ต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปี 2561’ จำนวนทั้งสิ้น 1,230 คน ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคาดการณ์ว่า “การเมืองไทย” ในปี 2561 จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 น่าจะเหมือนเดิม 48.05%
เพราะ สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่นิ่ง นักการเมืองยังคงขัดแย้ง แตกแยก แตกความสามัคคีฯลฯ

อันดับ 2 น่าจะดีขึ้น 29.51%
เพราะ รัฐบาลท างานตามโรดแมป มีประสบการณ์มากขึ้น รู้ปัญหาของบ้านเมือง มีทิศทางในการท างานชัดเจน กระตุ้นให้
ทุกกระทรวงเร่งท าผลงาน ฯลฯ

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 22.44%
เพราะ การเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน ยังคงมีการทุจริตคอรัปชั่น รัฐบาลยังถูกโจมตี มีข่าวเชิงลบ ฯลฯ

2. ประชาชนคาดการณ์ว่า “เศรษฐกิจไทย” ในปี 2561 จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น 38.53%
เพราะ รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ตัวเลขการค้าการลงทุนส่งสัญญาณที่ดีธุรกิจต่าง ๆ มี
โอกาสมากขึ้น เป็นปัญหาส าคัญที่รัฐบาลเร่งแก้ไขอยู่ในขณะนี้ฯลฯ

อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม 31.71%
เพราะ ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง ต้องประคับประคอง การเมืองมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ฯลฯ

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 29.76%
เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ แก้ไขได้ยาก ทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ดี ประเทศเพื่อนบ้านแซงหน้า ฯลฯ

3. ประชาชนคาดการณ์ว่า “สังคมไทย” ในปี 2561 จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 น่าจะเหมือนเดิม 44.39%
เพราะ สังคมไทยยังมีปัญหาหลายเรื่องที่รอการแก้ไข เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สังคมมีความเหลื่อมล้ า ไม่ค่อย
เห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

อันดับ 2 น่าจะดีขึ้น 28.05%
เพราะ คนไทยมีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบ ภาครัฐมีการรณรงค์ กระตุ้น
ให้คนไทยรักและสามัคคีท าให้สังคมน่าอยู่ ฯลฯ

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 27.56%
เพราะ จากข่าวสังคมมีความรุนแรงมากขึ้น เศรษฐกิจไม่ดีต่างคนต้องเอาตัวรอด คนขาดศีลธรรม แตกแยก หลงวัตถุ ฯลฯ

 

Dusit Poll