ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเมิ่ง เสียงเฟง รองเลขาธิการฝายบริหารประจําคณะทํางานหนวยงานที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ดังนี้รองนายกฯ ให้การตอนรับ และขอบคุณที่มาพบในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ โดยนายเมิ่ง เสียงเฟิงได้กล่าวว่า การเยือนไทยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อบรรยายในหัวขอ “ทิศทางนโยบายของจีนตอภูมิภาคภายใตมติสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ครั้งที่ 19 และเพื่อกระชับมิตรภาพ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศไทย” โดยการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 19 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นการแสดงเอกลักษณ์แนวทางจีนยุคใหม่ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชาติจีนทางด้านเศรษฐกิจและลดจำนวนคนจน ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศจะทำให้คนจีนมีความเป็นอยู่ที่ดี

นายสมคิด กล่าวชื่นชมแนวความคิดและนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการยกระดับพัฒนาประเทศ และลดจำนวนคนจนในประเทศ ตลอดจน ได้ศึกษาแนวนโยบายของจีนเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาประเทศไทย ลดจำนวนคนจน และรองนายกฯ ได้ฝากความระลึกถึงประธานาธิบดีจีนด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมีความเชื่อมโยงทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างกัน ไทยถือว่าจีนเป็นมหามิตรของไทย และจีนเปนประเทศคู่ค้า ตลาดสงออก และตลาดนําเขาอันดับ 1 ของไทย โดยที่ไทยเป็นคู่ค้าที่สำคัญของจีนในภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าโดยความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐบาลไทยและจีนที่ผ่านมา จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และโครงการตามนโยบายที่สำคัญของทั้งสองประเทศ อาทิ 1แถบ1เส้นทาง(One Belt One Road) และโครงการรถไฟซึ่งเริ่มก่อสร้างแล้ว เชื่อว่าจะส่งผลในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในตอนท้าย ฝ่ายจีน ชื่นชมรัฐบาล ซึ่งได้รักษาเสถียรภาพทางการเมือง พัฒนาประเทศโดยสันติวิธี และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น