ที่องค์การทหารผ่านศึก พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกสภาทหารผ่านศึก ได้ประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 2/61 โดยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการสั่งซื้อ สั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกและสภาทหารผ่านศึก พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณา การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ให้การบริการและอำนวยความสะดวกทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

โดย พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ ขอให้องค์การทหารผ่านศึก กำกับดูแล การบริหารกิจการด้วยความโปร่งใสในทุกระดับ โดยยึดระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคมตลอดเวลา โดยจะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ละเลยหรือแสวงประโยชน์ อันเป็นเหตุของการทุจริตอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิการ การให้การบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ทหารผ่านศึก อย่างต่อเนื่อง

โดยขอให้ตระหนักร่วมกันว่า “ทหารผ่านศึก” เป็นผู้ทรงเกียรติ ที่เสียสละทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ การดูแล ยกย่องและรักษาเกียรติของทหารผ่านศึก จึงถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการ องค์การทหารผ่านศึกทุกคน ที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างสมเกียรติและต่อเนื่องในทุกระดับ