สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน

นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 และรุ่น 2 ปีเพาะปลูก67/68 ของ 6 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ซึ่งจากข้อมูลของ สศท.2 ณ 25 ม.ค. มีเนื้อที่ปลูกรวม 1,830,889 ไร่ ลดลง 13,713 ไร่ จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกปริมาณฝนมีน้อย เกษตรกรบางส่วนกังวลว่าจะ กระทบแล้ง จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า รวมถึงยางพาราที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตรวม 1,257,148 ตัน ลดลง 8,694 ตันจากปีที่ผ่านมา ผลผลิตเฉลี่ย 690 กิโลกรัม/ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ข้อมูล ณ 13 ก.พ. ) มี 112,508 ครัวเรือน


สำหรับแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.2 ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ ตาก น่าน และแพร่ ซึ่งตาก มีพื้นที่ปลูก 559,269 ไร่ ผลผลิต 395,121 ตัน น่าน มีพื้นที่ปลูก 504,519 ไร่ ผลผลิต 342,379 ตัน และแพร่ มีพื้นที่ปลูก 249,648 ไร่ ผลผลิต 166,295 ตัน ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) ปลูกช่วงเดือนมี.ค.-ต.ค.และเก็บเกี่ยวช่วง มิ.ย.-ก.พ. และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 (ข้าวโพดหลังนา) ปลูกช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ.และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนก.พ.-พ.ค. ทั้งนี้ ในปี 67 เกษตรกรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 และเตรียมการเพาะปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ด้านราคาขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด (ราคา ณ 19 ก.พ.67)เฉลี่ยอยู่ที่ 9.69 บาท/กิโลกรัม ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 เกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าผู้รวบรวมในพื้นที่ ผลผลิตร้อยละ 13 ส่งจำหน่ายสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตรแม่สอด และสหกรณ์การเกษตร แม่ระมาด จังหวัดตาก สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรลอง จังหวัดแพร่) ผลผลิตร้อยละ 1.3 จำหน่ายผู้ประกอบการไซโล จ.พิษณุโลก และผลผลิตร้อยละ 0.7 ขายให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปเลี้ยงโคเนื้อ

ด้านแผนบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 67 ของภาคเหนือ รวมทั้ง 17 จังหวัด ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การสร้างความร่วมมือหยุดเผาในพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคเหนือเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และรับรองการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ขณะที่ปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ ซึ่งในเรื่องคุณภาพของผลผลิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จึงขอฝากเกษตรกรดูแลรักษาผลผลิต ให้มีคุณภาพ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคหนอนกระทู้ลายจุด หรือโรคอุบัติใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ และขายได้ในราคาสูง หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตและตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือ สามารถสอบถามได้ที่ สศท.2 โทร 0 5532 2658 หรือ อีเมล์ zone2@oae.go.th

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์