ยกระดับรายได้ครัวเรือนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

445

กรมหม่อนไหมจับมือ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และจุลไหมไทย ลงนาม MOU ยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สู่กระบวนการ Pro-Poor Value Chain เส้นทางสายไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง กรมหม่อนไหม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และบริษัทจุลไหมไทย จำกัด และพิธีลงนามการทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า (Contract Farming) ระหว่าง เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม และบริษัทจุลไหมไทย จำกัด ณ ห้องประชุมอบต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดาหารนายวัชรพงษ์ กล่าวว่า การลง MOU มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรมหม่อนไหม ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นครัวเรือนยากจน กลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย หันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก โดยขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มีแนวคิดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการตลาด ซึ่งกรมหม่อนไหมได้แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อวางแผนการผลิตร่วมกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าจากหม่อนและไหมได้อย่างมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กรมหม่อนไหม