“วันนอร์” มอบบ้านฟรีหลังที่ 190 ให้ผู้ยากไร้

206

10 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. ณ บ้านบดมาด ต.พอกน้อย อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ และนางธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน ในการนี้ ประธานรัฐสภาได้มอบบ้านหลังที่ 190 และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้ได้รับมอบบ้าน มอบสิ่งของเครื่องใช้ ขันสกรูป้ายติดบ้าน

นายวันนอร์กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานมอบบ้านในโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันนี้ และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและความเสียสละของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีบ้านพักอาศัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิต โดยสร้างบ้านเพื่อประชาชนไปแล้วเกือบ 200 หลัง และขอให้มีกำลังใจในการดำเนินโครงการนี้ต่อไป ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด

ประธานรัฐสภากล่าวว่า ขอชื่นชมและให้กำลังใจผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ คือ เทศบาลตำบลพอกน้อย นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ที่ได้ดำเนินโครงการและก่อสร้างบ้านหลังที่ 190 นี้ ให้แล้วเสร็จได้เป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับผู้รับมอบบ้านหลังที่ 190 ซึ่งจะเป็นบ้าน ที่ท่านและสมาชิกในครอบครัว ได้พักพิงกาย พักพิงใจ ได้อย่างมั่นคง โดยหวังว่าบ้านหลังนี้ จะเป็นที่พักพิงที่อบอุ่น ปลอดภัย มอบความสุข และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้นแก่ท่านและครอบครัว โอกาสนี้ ขออวยพรให้ผู้รับมอบบ้านในวันนี้ จงมีความสุข มีความเจริญ ประสบความสำเร็จในชีวิต และอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดไป

จากนั้น ประธานรัฐสภา ตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชนผู้ร่วมพิธี และเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น บางส่วนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมแก่การดำรงชีพ และอีกส่วนหนึ่งก็ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนื่องจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย โครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” จึงถือเป็นโครงการที่สร้างคุณูปการให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างแท้จริง เนื่องจากที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิต เมื่อมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ก็นำพาให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชนชนตามมา โดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และได้สร้างบ้านให้ประชาชนมาจนถึงหลังปัจจุบันคือหลังที่ 190 แล้ว นอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #ประธานรัฐสภา #วันมูหะมัดนอร์มะทา #สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า #มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า