ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศพนักงาน กกต.ใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 131 คน โดยกล่าวเปิดตอนหนึ่งว่า การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ ปรัชญาการทำงานขององค์กร ซึ่งต้องเป็นพนักงานที่ดี มีวินัย มีความสามัคคี รักในองค์กร มุ่งมั่นในงานบริการ รักที่ปฏิบัติและทำงานเป็นทีม โดยขณะนี้สิ่งที่สำนักงานจะต้องเร่งดำเนินงาน คือ การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น มีการวางเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนขององค์กร โดยนอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วยังต้องส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนให้รักในระบอบประชาธิปไตย

“ภารกิจของสำนักงาน กกต.จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศมีความเข้มแข็ง ดังนั้นเมื่อทุกคนเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้ว ขอให้ภูมิใจในการเป็นชาว กกต. และยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด เพื่อให้สำนักงานได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”