ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. วิทยุในราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด เลขที่0007/10 ลงวันที่20 กรกฎาคม 2561 ถึง จตช.,รองผบ.ตร.,ผู้ช่วยผบ.ตร.,ผบช.,ผบก.,หรือเทียบเท่า และโฆษก ตร. โดยใจความในหนังสือระบุว่า

1.อ้างถึง
1.1 ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบพ.ศ. 2561
1.2 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/02 ลงวันที่ 14 ธ.ค.2560 กำชับการปฏิบัติตาม

ข้อ 1.1 และกำชับเพิ่มเติมในเรื่องความประพฤติและการปฏิบัติขณะแต่งเครื่องแบบ
1.3 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/02 ลงวันที่30 ม.ค. 2561 กำชับ ผบช. ผบก. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยในการแต่งเครื่องแบบและทรงผมให้เรียบร้อย รวมทั้งให้ตรวจสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบความบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาด

2.เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้ตรวจสอบพบว่าข้าราชการตำรวจบางนายยังประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยตามแนวทางที่กำหนด ปล่อยให้ผมยาวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบปฎิบัติหน้าที่ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมจึงกำชับการปฏิบัติตามเติม ดังนี้

2.1 กำชับ หัวหน้า สน./สภ. และหัวหน้างาน ป. จร. สอบสวน และ ธร. ให้ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมกำกับดูแล เช่นกำหนดวงรอบในการตัดผม กำหนดหัวข้อการตรวจความพร้อมของเครื่องแบบและทรงผมก่อนปล่อยแถวเป็นต้น

2.2 ให้ จต. และ รองผบช. และรองผบก. ที่รับผิดชอบงาน จต. ทุกหน่วยงานสุ่มตรวจสอบเครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่างสม่ำเสมอหากตรวจพบผู้ไม่ปฏิบัติตนให้เคร่งครัดระเบียบวินัยให้พิจารณาหาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212 / 2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 อีกส่วนหนึ่งด้วย แล้วรายงาน ตร. ทราบผ่าน วน. ตามวงรอบที่กำหนด

2.3 ผบช.และ ผบก. จะต้องควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เรียบร้อย อย่าให้เกิดความบกพร่องโดยเด็ดขาด