ณ ทําเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้สั่งการให้สถานทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ออกประกาศเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในปี 2561 ตามประเด็นดังกล่าว ซึ่งตนกล่าวไม่แน่ใจว่าเกิดจากความผิดพลาดของสถานเอกอัครราชทูต หรือ ถูกแฮ็คข้อมูลหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ได้โพสต์ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค Royal Thai Embassy, Helsinki เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในปี 2561 โดยมีใจความว่า “ด้วยขณะนี้รัฐบาลไทยกําลังเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยคาดว่าการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เรียนเชิญบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพํานักในฟินแลนด์และเอสโตรเนีย ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โปรดเตรียมเอกสารประจําตัวเพือใช้ สําหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตังนอกราชอาณาจักร และสําหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราช อาณาจักรได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือเดินทางไทยทีมีอายุการใช้งาน และมีข้อมูลตรงตาม ทะเบียนราษฎร์ หากท่านพบว่าเอกสารดังกล่าวหมดอายุหรือมีการเปลียนแปลงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพือดําเนินการให้ถูกต้องในโอกาสแรก จึงขอประกาศมาเพือทราบโดย ทัวกัน นั้น”