คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แนะนำให้นายรัฐมนตรี หันมาให้ความสําคัญและช่วยเหลือปัญหาของเกษตรกรอย่างจริงจัง โดยกล่าวว่าการบริหารบ้านเมืองภายใต้อํานาจของคสช.ช่วงที่ผ่านมาจะต้องสินสุดลงภายในปี 2561 ตามสัญญาทีได้ให้ไว้กับสังคม โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ที่เคยประกาศไว้บนเวทีโลก รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าถึงแม้หลายประเทศจะมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยดีมากขึ้นแต่ก็มีเงื่อนไข และจะเป็นแรงผลักดันเข้ามาภายในมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะแสดงออกทางด้านการเมือง และเรียกร้อง ตามสิทธิและเสรีภาพกันมากขึ้นจากปัญหาปากท้องและประชาธิปไตยเป็นหลัก

สุดท้ายรองหัวหน้าพรรคฯ ทิ้งท้ายถึงนายกฯ ว่า สิ่งสําคัญที่รัฐบาลควรปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตการเกษตรและทรัพยากรสิ่ง แวดล้อมที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากภาวะขาดทุน โดยชี้แนะให้นําเอาศาสตร์พระราชามาเป็น แนวทางปฏิบัติในการแก้สถานการณ์เช่นเรื่อง ดิน นํ้า ป่า “จัดการระบบชลประทานมีที่ให้น้าอยู่มีทางให้น้าไหล นําศาสตร์เรืองการกักเก็บนําใต้ดินมาใช้เพิมเติม ทังนี้ เพือความยั่งยืนของเกษตรกรซึงเป็นคนส่วนใหญ่ จุดนี้ไม่เพียงเป็นทางรอดของเกษตรกรและรัฐบาลแต่จะ เป็นทางรอดของประเทศชาติอย่างยั่งยืนด้วย” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว