พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเปิดเผยว่า ได้มีการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานของ 10 หน่วยงาน ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ ความคืบหน้าในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง การเร่งรัดการดำเนินคดีค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิด การจัดระเบียบและจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารให้กับแรงงานประมง และที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณาโดยเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การเร่งรัดและติดตามคดีค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างกลไกการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการอันเนื่องมาจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง และมีผลต่อการพิจารณาปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรป โดยมีประเด็นขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การขยายความร่วมมือและการเจรจาด้านแรงงานไปสู่รูปแบบทวิภาคีร่วมกับสหภาพยุโรป การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการปกครองกับผู้กระทำผิดในภาคประมง การเสริมสร้างการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย และช่องทางการคุ้มครองดูแลแรงงานกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า แผนปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนฯ และเห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน