สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 66

260

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 66 “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ในการนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ได้เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ โอกาสนี้ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกวันดินโลก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ Mr. Jong-Jin Kim ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนเอฟเอโอประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสารวันดินโลก ในโอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลก 2566 ทรงกล่าวถึงความสำคัญของดินและน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นรากฐานสำคัญในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ดินและน้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ ดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น ดินและน้ำจึงจำเป็นต้องมีการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร ส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี


นอกจากนี้ ได้ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นิทรรศการวันดินโลกและผลงานผู้ชนะรางวัล นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการ “พระราชดำริด้านดิน ของ 6 ศูนย์” นิทรรศการ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” การบริหารจัดการดินและน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างดิน พัฒนาชีวิตและทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลปะดิน ทรงทอดพระเนตรความสำเร็จของการน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ แสดงภาพรวมเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและน้ำ เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน พด 15 เกษตร One การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และทรงร่วมกิจกรรมวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ลงบนกระถางรักษ์โลก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการมีชีวิต และการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ดิน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการลงแขกเกี่ยวข้าว ทรงเสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้แทนจาก FAO


ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันดินโลกในปี 2566 ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และน้ำในภาคการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปกป้องดูแลดินและน้ำให้มีความยั่งยืน จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างยั่งยืนสืบไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์