“ไชยา” ลงพื้นที่โคราช ตรวจราชการ ชูนโยบายชะลอการขายให้กลไกตลาดทำงาน ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ปลอดโรค


 
          นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจราชการตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา โดยรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด และสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ว่า กระทรวงเกษตรฯพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบการร่วมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ให้มีการเติบโตตามหลักสากล จากนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือก เพื่อชะลอเวลาให้กลไกตลาดได้ทำงาน โดยอาศัยสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โอกาสนี้ได้เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สอดรับนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ในด้านสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร แพะ เป็นต้น


            รมช.ไชยา กล่าวว่า ในอนาคตวางแผนให้กรมปศุสัตว์พัฒนาศูนย์วัคซีนให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และเพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้า และเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดในต่างประเทศ นอกจากนี้ได้มีการศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในด้านปัจจัยการผลิตมีต้นทุนสูงอีกด้วย


          “สำหรับวันนี้มารับฟังบรรยายผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ 2 สหกรณ์ซึ่งได้นำนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือก มาเสนอต่อประธานสหกรณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ด้านปศุสัตว์ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ในการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค บริเวณพื้นที่ตะเข็บชายแดนจ.ตาก เชียงราย นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และนราธิวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดตลาดให้กับผู้ที่ทำการค้าปศุสัตว์สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ รองรับการขับเคลื่อนตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ต่อไป ด้านปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มีคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านราคา ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด”รมช.ไชยา กล่าว

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว