“ธรรมนัส”สั่งเร่งแก้ปัญหา ปลากะพงขาวราคาตก พร้อมขับเคลื่อนงานจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.4-01

744

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา 70 ราย
พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว นำโดย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า กระทรวงฯมีนโยบายขับเคลื่อนปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเอาจริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อการบริโภคสินค้าเกษตรที่ต้องมีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ตนได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ถึงปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งสาเหตุจากการนำสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทำให้สัตว์น้ำของเกษตรกรที่เลี้ยงมีราคาตกต่ำ ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตสูงผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวได้รับความเดือดร้อน จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ได้กล่าวขอบคุณ รมว.เกษตรฯ ที่เร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง หลังจากกลุ่มได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ก.เกษตรฯซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขร่วมกัน

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70 ราย สำหรับเขตปฏิรูปที่ดินจ.ฉะเชิงเทรา ได้ประกาศเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1,023,775 ไร่ ในพื้นที่ 10 อำเภอ 50 ตำบล เนื้อที่ดำเนินการหลังกันพื้นที่สาธารณูปโภคและหนังสือสำคัญออกแล้ว 919,603 ไร่ แยกเป็น ที่ดินรัฐ 865,104 ไร่ พื้นที่ 4 อำเภอ 11 ตำบล ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร 32,871 ราย 45,146 แปลง เนื้อที่ประมาณ 647,350 ไร่ และที่ดินเอกชน ประกอบด้วย ที่พระราชทาน ที่ราชพัสดุ ที่บริจาค และที่ดินจัดซื้อ จำนวน 54,499 ไร่ ในพื้นที่ 7 อำเภอ 41 ตำบล ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร 3,429 ราย 4,920 แปลง เนื้อที่ประมาณ 52,114 ไร่

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 66 ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้ทำการจัดที่ดิน 220 ราย เนื้อที่ประมาณ 3,885 ไร่ และจัดที่ดินแทนที่ 736 ราย เนื้อที่ประมาณ 11,794 ไร่ รวมทั้งสิ้น 956 ราย เนื้อที่ประมาณ 15,679 ไร่ นอกเหนือจากงานจัดที่ดินที่กล่าวมาแล้ว ยังมีงานพัฒนาเกษตรกร โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรได้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ อบรมให้ความรู้เกษตรกรภายใต้โครงการต่าง ๆ รับรอง GAP พืชสมุนไพร สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ กล้าพันธุ์สมุนไพร นอกจากนี้ยังมีการมอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 แห่ง และในปี 67 มีแผนสนับสนุนโรงอบเพิ่มอีก 3 แห่ง

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว