‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุฯ-วัดราชโอรสาราม

613

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จฯถึงวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฎิ์ เสด็จเข้ามณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญ์ พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา

จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กราบบังคมทูลประวัติความเป็นมาการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายของที่ระลึก ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ด้านหน้าของอาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระวิสูตรคลุมพระรูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร กองทหารเกียรติยศพระราชานุสาวรีย์ ฯ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมแผ่นป้ายคำจารึกที่ฐานพระรูปฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร นี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น ในโอกาสครบ 116 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 4 มกราคม 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์จักรี พร้อมกับจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2553 พร้อมกับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์”

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จฯถึงวัดราชโอรสาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาส์นสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูนพปฎลสุวรรณฉัตร ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์

จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

จากนั้น นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายของที่ระลึก ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

นพปฎลสุวรรณฉัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกขึ้นเหนือ พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ด้วยทรงพระราชศรัทธาที่จะทรงทำนุบำรุงเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบูรณะนพปฎลสุวรรณฉัตร โดยให้กรมศิลปากร ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดำเนินการบูรณะเพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์