ผบก.ทพ.ประกาศลำดับอาวุโสระดับ รอง สว.- ผกก.สังกัด สง.ผบ.ตร.

1812

ผบก.ทพ.ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. ลงนามในบันทึกข้อความที่ 0009.231/4607 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่องประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ถึงผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. และ จตช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. เพื่อโปรดทราบ ผบช. จตร.(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

ด้วย ตร. มีบันทึกลง 24 ต.ค.66 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/6302 ลง 24 ต.ค. 66 มอบหมายให้ ทพ. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แล้วประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน บัดนี้ ทพ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ หากข้าราชการตำรวจรายใดตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำ ลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวนได้ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สำหรับรายชื่อประกาศลำดับอาวุโสสามารถตรวจสอบได้ที่

https://me-qr.com/2SCXsoZx

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์