“ผบช.สกพ.”สั่งตำรวจระดับ รอง สว.ถึง ผกก.ทุกหน่วย ให้ตรวจสอบประกาศอันดับอาวุโส 1 พ.ย.นี้กำชับผู้ใดพบข้อมูลไม่ถูกต้อง รีบแจ้งต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใช้แต่งตั้งวาระประจำปี 2566 เร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ.ได้มีบันทึกหนังสือคำสั่ง มีใจความระบุว่า เรื่อง การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว ถึง ผกก. วาระประจำปี 2566
เรียน ผบช. ที่มีได้สังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ตามหนังสือ สกพ. ที่ 1008.231/6314 ลง 24 ต.ค.66 ให้หน่วยปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูสลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไว้ให้พร้อมสำหรับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2566

ทั้งนั้ วันประกาศลำตับอาวุโส จะได้แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน นั้น สกพ. ขอเรียนวำ ตร. มีบันทึกลง 27 ต.ค.66 มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้ทุกหน่วยประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ราระประจำปี 2566 ในวันที่ 1 พ.ย.66


โดยหากข้าราชการตำรวจรายใดตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำสำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นข้อมูลต่อตันสังกัดเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโสจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์