ผบ.ทบ.พร้อมคณะ รมว.กห.ตรวจโครงการ”หนองวัวซอโมเดล”เดินหน้าจัดสรรที่ดินให้ประชาชน

224

สำหรับภารกิจการตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีของ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะในวันนี้ (28 ต.ค. 66 ) ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้การต้อนรับ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบกเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองทัพบกได้มีโครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2  (มณฑลทหารบกที่ 24 ) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อจัดสรรให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การเพิ่มพูนของระบบนิเวศ และการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้  เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศ

โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการที่ดินจากมณฑลทหารบกที่ ๒๔, กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, สำนักงาน ธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ พร้อมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อมอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สำหรับโครงการ “หนองวัวซอโมเดล” มีเนื้อที่ 9,276 ไร่เศษ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,599  แปลง ทั้งนี้กรมธนารักษ์ และกองทัพบก ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี , ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี และฝ่ายปกครอง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมทำความเข้าใจกับประชาชน การตรวจสอบแปลงที่ดินและการสอบสวนสิทธิการครอบครอง ทั้งนี้ จากผลดำเนินการในห้วงวันที่ 16 ถึง 27 ตุลาคม 2566  ที่ผ่านมานั้น มีผู้ยื่นคำร้องขอเช่าและสอบสวนสิทธิ์จำนวน 703 ราย 1,081 แปลง แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 196  แปลง เพื่อการเกษตร 885 แปลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจกเอกสารการเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 300  ราย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้กองทัพบกได้มอบหมายให้กรมการทหารช่าง ทำการสำรวจความต้องการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ตามโครงการ ได้แก่ แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ถนน และระบบไฟฟ้าประปา เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้กับประชาชนต่อไป


#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์