“เพราะเรา คือ ครอบครัว”รรท.แพทย์ใหญ่ รพ.ตร.ตรวจเยี่ยมการให้บริการสุขภาพจิต

5449

“เพราะเรา คือ ครอบครัว” รรท. พตร.(สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจเยี่ยมการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตของโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมหารือแนวทางในการดูแลภาวะสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว


วันที่ 20 ต.ค.66 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ และบุคลากรกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.เกริกกมล แย้มประยูร นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ฯ ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น และหารือข้อราชการ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางดูแลภาวะสุขภาพจิตแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว พร้อมทั้งได้รับฟังรายงานสรุปผลการให้บริการด้านสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้


1.สถิติผู้เข้ารับบริการ
1.1 ห้องตรวจโรคจิตเวชและยาเสพติดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจำนวน 16,938 ราย
​1.2 การบริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตผ่านสายด่วน Depress we care และ inbox ของ Facebook Page: Depress we care ซึ่งมีนักจิตวิทยาปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา ตลอด 24 มีสถิติบริการให้คำปรึกษา ทั้งหมด 1,373 ครั้ง เมื่อแยกตามประเภทผู้รับคำปรึกษาพบว่า เป็นข้าราชการตำรวจ 247 ครั้ง ครอบครัวตำรวจ 20 ครั้ง และประชาชนทั่วไป 1,106 ครั้ง


​1.3 ตรวจสุขภาพจิตแก่ข้าราชการตำรวจเป็นประจำทุกปี ซึ่งหากข้าราชการตำรวจรายใดมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยาของโงพยาบาลตำรวจจะติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังข้าราชการตำรวจรายนั้นเพื่อพูดคุยและให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง


2.การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต ภาวะจิตเวชที่พบบ่อย รู้จักสังเกตพฤติกรรมและสัญญาณเตือนต่างๆของการฆ่าตัวตาย การจัดการความเครียด และสามารถสร้างเครือข่ายในการให้การช่วยเหลือ และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างเหมาะสม


​2.1 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Youtube Live) ผู้เข้ารับการฝึกบอรม จำนวน 7,373 คน แบ่งเป็น ข้าราชการตำรวจ จำนวน 4,799 คน และครอบครัวตำรวจ 2,574 คน


​2.2 โครงการครูแม่ไก่ (จิตแพทย์น้อย) เป็นฝึกอบรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมโครงการ ข้อ 2.1 ) มีการจัดอบรมในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ทั้งหมด 5 รุ่น มีข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 533 ราย


โดยในช่วงท้ายหลังจากการหารือ รักษาราชการนายแพทย์ใหญ่ กล่าวว่า “สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและกำลังใจที่ดี จะนำพาองค์กรไปสู่การบริการให้กับประชาชนได้มีประสิทธิภาพ”