ทบ. ให้ความสำคัญทหารกองประจำการทุกขั้นตอน ระดมช่วยน้ำท่วมทุกพื้นที่ พร้อมบูรณาการทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติด

วันนี้ (16 ต.ค. 66) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยที่ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติที่ปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมทั้งให้เตรียมจัดกิจกรรมในวันปิยมหาราชที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้วางรากฐานและพัฒนาประเทศเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน


ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับทหารกองประจำการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบราชการ ตั้งแต่กระบวนการของสัสดีจังหวัด กระบวนการตรวจเลือกทหาร ไปจนถึงกระบวนการฝึกทหารใหม่ ให้เน้นการพัฒนาสภาพร่างกายและทักษะทางทหารตามขั้นตอนเพื่อปรับสภาพจากพลเรือนสู่ความเป็นทหาร ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการฝึก รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัยและสภาพร่างกายของทหารกองประจำการแต่ละนาย เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียระหว่างการฝึก พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด


พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังกล่าวถึงเรื่องการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งกองทัพบกได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วในปีนี้จนถึง 28 มกราคม 2567 ปัจจุบันมียอดผู้สมัคร 5,912 คน (16 ต.ค.66) โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทหารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงสิทธิและสวัสดิการที่ทหารกองประจำการจะได้รับ รวมถึงช่องทางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th/ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ จากการรายงานของกรมกิจการพลเรือนทหารบก และได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการเข้าช่วยเหลือประชาชน รับมือสถานการณ์น้ำในทุกมิติ
ทั้งในเรื่องของการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย ก่อกระสอบทราย ทำแนวกั้นน้ำ การใช้รถสะพานของทหารช่างเชื่อมเส้นทางสัญจรที่ถูกตัดขาด การมอบถุงยังชีพและบริการอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนามให้แก่ผู้ประสบภัย


ในส่วนของการติดตามสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน กรมยุทธการทหารบกได้รายงานสรุปผลการจับกุมยาเสพติดของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถจับกุมยาบ้ารวม 1,008,705 เม็ด ไอซ์ 7 กิโลกรัม และเฮโรอีน 21 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกได้มีการบูรณาการด้านการข่าวกับ กอ.รมน. รวมถึงฝ่ายปกครองและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดทั้งพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาแห่งชาติ


#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์