เปิดตัวทีมโฆษกปปง.มุ่งเน้นสื่อสารเชิงรุกทันต่อสถานการณ์

503

เลขาธิการ ปปง. แต่งตั้งทีมโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน


 
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.)   ได้ลงนามในคำสั่งที่ 520/2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์การสื่อสาร รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในภารกิจของสำนักงาน ปปง. ไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้แก่ นายวิทยา นีติธรรม  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ดังนี้
  1. นายพีรธร วิมลโลหการ  ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ  
  2. นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน
  3. นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ดังนี้
  1. นางสาวเขมณัฐฏ์ กมลพิทักษ์จิต ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
  2. พันตำรวจโท อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
  3. นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน์  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
  4. นางสาวสุดายงค์ บุญทวีบรรจง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของทีมโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน และการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ลดปัญหาข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งต่อไป


#Thaitabloid