ทบ. ต้อนรับ รมว.กห. อย่างสมเกียรติและอบอุ่น พร้อมปฏิบัติตามนโยบาย พัฒนากองทัพให้ทันสมัย สอดรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่วันนี้ (12 ตุลาคม 2566 ) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกอย่างเป็นทางการ โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง จัดรถเทียมม้าและขบวนม้าเกียรติยศ ให้การต้อนรับ และเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับการเคารพพร้อมกระทำพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และได้มีการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทางทหารชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพบก ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ต่อมาได้นำคณะกระทำพิธีวางพวงมาลา ณ กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บริเวณหอประชุมกิตติขจร

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชมนิทรรศการแสดงผลงานที่สำคัญของกองทัพบก อาทิ การพัฒนาระบบการคัดเลือกกำลังพลและสิทธิประโยชน์, การพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน, การเตรียมกำลังและการใช้กำลังของกองทัพบก, การจัดยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินกองทัพบกตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพบก โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง พร้อมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมในการประชุม

สำหรับการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณที่กองทัพบกให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่น สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของกองทัพบกที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่จะดำเนินการร่วมกับกองทัพบกและเหล่าทัพอื่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญกับกองทัพบกในเรื่องการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยในทุกด้าน ทั้งด้านศักยภาพในการป้องกันประเทศ การปรับขนาดกองทัพให้มีความเหมาะสมเพื่อสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกองทัพ และที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงการได้รับความร่วมมือจากประชาชน พร้อมชื่นชมกองทัพบกที่ได้ริเริ่มพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการแบบสมัครใจ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลไปยังทุกเหล่าทัพ และขอบคุณกองทัพบกที่ได้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในทันที รวมถึงการปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดนในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง โดยกระทรวงกลาโหมพร้อมร่วมมือกับกองทัพบกในการปฏิบัติงานในทุกด้าน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้มาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบกในวันนี้ โดยกองทัพบกพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มขีดความสามารถ ในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน


#Thaitabloid  #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์