สั่งเด้ง “ครูฝึกโหด”หลังฝึกหนักจน”นสต.ตชด.” เสียชีวิต !!

394

วันที่ 12 ต.ค.66 พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหนังสือคำสั่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่346/2566 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6(2) และข้อ 8(3) จึงให้ ส.ต.ท.ปัญญาวุฒิ
ราชพิบูลย์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
(ศปก.กฝ.บช.ตชด.) โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผู้บังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 12 ต.ค.66

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์