ผบ.ตร.เซ็นตั้ง 3ผู้ช่วยผบ.ตร.นั่งรรท.รองผบ.ตร.โดยขาดจากตำแหน่งเดิม!!

1275

ผบ.ตร.เซ็นตั้ง ” ไกรบุญ-สราวุฒิ-ธนา” 3 ผู้ช่วยผบ.ตร. นั่งรรท. รองผบ.ตร. โดยขาดจากตำแหน่งเดิม

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการสกพ.ที่ 0009.232/5662 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ถึงรอง ผบ.ตร. และ จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. และ จตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

ด้วย ตร. มีคำสั่ง ที่ 566/2566 ลง 2 ต.ค. 66 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จำนวน 3 ราย รรท. ในตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ จตช. โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่ 2 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 566/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า

ด้วยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ส่งผลให้มีตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติว่างลง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการกำกับ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจหน้าที่และกำหนด ลักษณะงานให้รับผิดชอบ รวมถึงกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ดังนี้

(1) พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ
(2) พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(3) พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์