นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงกรณีที่ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาแถลงเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการควบรวมสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิรูปอุดมศึกษา ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศนั้น หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าติดกับดักเรื่องโครงสร้างอีกแล้ว และไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาในการปฏิรูปอุดมศึกษา และรากเหง้าเรื่องคุณภาพบัณฑิต ตลอดถึงการสร้างความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อการสร้างทักษะประชากรในอนาคตได้จริง อาจได้แค่กระทรวงใหม่และรัฐมนตรีเพิ่มมาอีก 1 คน และอาจทำให้กระทรวงใหม่เป็นกระทรวงธุรกิจศึกษาของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เป็นฐานการวิจัยและห้องแล้ปใหญ่เพื่อผลประโยชน์ของนักธุรกิจทำลายความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง นายชินวรณ์ กล่าวว่าปัญหาวิกฤติ ของอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันคือ เรื่องคุณภาพบัณฑิต เรื่องความเป็นอิสระทางวิชาการ และคุณภาพของอาจารย์ เรื่องการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยต่อคุณภาพบัณฑิตและการมีงานทำ ความเหลื่อมล้ำระหว่างมหาวิทยาลัย ความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษาของชาติ ตลอดถึงการสร้างทักษะของประชากรในอนาคตโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการดิจิทัลเทคโนโลยีในอนาคต และย้ำเน้นว่าอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบในการผลิตคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ศาสตร์รวมทั้งจริยศาสตร์ด้วย

นายชินวรณ์สรุปว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ติดกับดักเรื่องโครงสร้างตามคำสั่งคสช.มาแล้ว ให้มีศธภ.และศธจ. วันนี้เกิดความขัดแย้งซ้ำซ้อนล่าช้าในการปฏิบัติงาน ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเพียงอ.กคศ.จังหวัดทำหน้าที่บริหารงานบุคคลเท่านั้น ศึกษาธิการภาคเป็นเพียงสุสานที่ย้ายข้าราชการระดับสูงที่มีปัญหามาไว้ ขณะนี้ 2 ท่านแล้ว