พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร) เปิดเผยว่า พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มาร้องทุกข์เพิ่มเติม ให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเพิ่มเติมอีก 41 คน จากการที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง มีการชักชวนกลุ่มคนให้มาร่วมชุมนุม ผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ และให้มาชุมนุมเดินขบวน ระหว่างวันที่ 5 – 22 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยมีรายชื่อประกอบด้วย 1. นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล , 2. น.ส.สุนันทรัตน์ มุกตรี , 3. นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์, 4. นายโชคดี ร่มพฤกษ์ , 5. นางประนอม พูลทวี , 6. นายกรกช แสงเย็นพันธ์ , 7. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ , 8. นายชเนศ ชาญโลหะ , 9. นางพรวลัย ทวีธนวาณิชย์ , 10. นางจิดาภา ธนหัตถชัย , 11. นายสมชาย ธนะโชติ , 12. นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ , 13. นายวิรุฬห์ นันทภูษิตานนท์ , 14. นางพรนิภา งามบาง , 15. นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา , 16. นางอาอิซะร์ เสาะหมาน , 17. นายอนุศักดิ์ แสงเพชร , 18. น.ส.นีรนุช เนียมทรัพย์ , 19. นางวาสนา เคนหล้า , 20. นายอ๊อด แอ่งมูล , 21. นางสิริเรือง แก้วสม , 22. นางมาลี เมืองไหว , 23. นางเกษณีย์ ชื่นชม , 24. นายบริบูรณ์ เกรียงวรางกูร , 25. นางอมรัตน์ โชคคปมิตต์กุล , 26. นายชญานิน คงสง , 27. น.ส.อลิสา บินดุส๊ะ , 28. นายพรชัย ประทีปเทียนทอง , 29. นายหนึ่ง เกตุสกุล , 30. นางนภัสสร บุญรีย์ , 31. น.ส.มัทนา อัจจิมา , 32. นายอภิสิทธิ์ ทรัพนภาพันธ์ , 33. นายนันทพงศ์ ปานมาศ , 34. น.ส.วลี ญาณะหงษา , 35. นายมนัส แกล้ววิกย์กิจ , 36. นางยุภา แสงใส, 37. นายไพศาล จันปาน , 38. นางวาสนา กองอุ่น , 39. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตสดุดี , 40. นายวันชนะ จันทร์มณี และ 41. นายสมนึก นาคขำพันธ์ ในความผิดฐาน “ร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย”

หลังจากก่อนหน้านี้ ได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว 21 คน ที่มีนายรังสิมันต์ โรม เป็นแกนนำ ซึ่งตำรวจจะมีการเร่งรัดดำเนินคดีนี้อย่างใกล้ชิด