ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (30 พ.ค.) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะประชุมเพื่อพิจารณาลงมติร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. ) ให้วินิจฉัยเพราะเกรงอาจมีปัญหาในประเด็นทางข้อกฎหมายที่อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็นสำคัญ คือมาตรา 35 (4) และ (5) การตัดสิทธิ์เป็นข้าราชการการเมือง หากไม่ไปเลือกตั้ง เพราะการที่ผู้ใดจะเข้ารับตำแหน่งไม่ใช่สิทธิ แต่เป็นเสรีภาพ จึงกังวลว่าเป็นการเขียนเกินขอบเขตการจำกัดสิทธิตามมาตรา 95 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญ และประเด็นเรื่องการให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนแทนผู้พิการ และให้ถือเป็นการออกเสียงโดยตรงและลับ

โดยเรื่องนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กังวลว่าจะขัดต่อมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ ส.ส.มาจากการลงคะแนนโดยตรงและลับ สำหรับแนวทางการวินิจฉัยของศาลนั้น เบื้องต้นสามารถเป็นไปได้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกหากศาลวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีก็สามารถนำร่างดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามกระบวนการได้ทันที และแนวทางที่สองหากศาลวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการขัดเฉพาะมาตรา จะตัดเฉพาะมาตราที่ขัดออกไป ไม่ต้องแก้ไขหรือร่างใหม่ จากนั้นนายกรัฐมนตรีสามารถนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ทันที

นอกจากนี้ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25,26,27 และ 45 หรือไม่ ภายหลังจากได้รับความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้า คสช. และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์