ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “4 ปีคสช.กับความ เชื่อมั่นประเทศไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,193 คน พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 4.62คะแนน โดยมี ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (4.93 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการเมือง (4.59 คะแนน) และด้าน เศรษฐกิจ (4.33 คะแนน)

เมื่อแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า ตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.45คะแนน) รองลงมาคือ ด้านความรักและสามัคคีของคนในชาติ (4.92 คะแนน) และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (4.80 คะแนน)

ส่วนตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านความสามารถใน การบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (4.75 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากภาครัฐ(4.61 คะแนน) และด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น (4.60 คะแนน)

สําหรับตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือด้านศักยภาพของคน ไทย (5.28 คะแนน) รองลงมาคือด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน (4.95คะแนน) รองลงมาคือด้านฐานะการเงินของประเทศ (3.71 คะแนน)