“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” จากการนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ ณ วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ ล้วนเป็นภาพสะท้อนปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับประชาชนอย่างมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เพื่อสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?

อันดับ 1 การเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมือง 49.39%
อันดับ 2 พฤติกรรมที่ไม่ดีของนักการเมือง ใส่ร้าย โจมตี เห็นแก่พวกพ้อง คอรัปชั่น 27.07%
อันดับ 3 การบริหารประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง 24.42%
อันดับ 4 การทะเลาะเบาะแว้ง แตกแยก ขาดความสามัคคี 17.24%
อันดับ 5 การเคลื่อนไหว การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 13.59%

2. ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจไทย” ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?

อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง ของกินของใช้ราคาแพง น้ำมัน ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา 74.77%
อันดับ 2 ค้าขายไม่ดี การเงินฝืดเคือง 31.80%
อันดับ 3 เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุน 24.77%
อันดับ 4 รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ 21.48%
อันดับ 5 การจ้างงาน ตกงาน ปัญหาการว่างงาน 12.38%

3. ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่” ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?

อันดับ 1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 39.85%
อันดับ 2 ปัญหาปากท้อง รายได้น้อย รายจ่ายเยอะ เป็นหนี้ 35.38%
อันดับ 3 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูง 28.72%
อันดับ 4 คนขาดศีลธรรม เห็นแก่ตัว อารมณ์ร้อน มีเรื่องกันง่ายขึ้น 22.48%
อันดับ 5 เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ทุจริต คอรัปชั่น 21.23%

4. ประชาชนวิตกกังวลด้านใดมากที่สุด (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชีวิตความเป็นอยู่

อันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ 39.73%
เพราะ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีพ สภาพการเงินไม่คล่อง ทำให้ประเทศไม่พัฒนา การค้าการลงทุนชะงัก ฯลฯ
อันดับ 2 ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ 30.98%
เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว รู้สึกไม่ปลอดภัย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีปัญหา กระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ฯลฯ
อันดับ 3 ด้านการเมือง 29.29%
เพราะ ต่างชาติไม่ให้การยอมรับ ไม่เป็นประชาธิปไตย สร้างความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย ไม่สงบ กระทบต่อเศรษฐกิจ ฯลฯ

5. ประชาชนมีวิธีแก้ไขความวิตกกังวลอย่างไร?
สวนดุสิตโพล
อันดับ 1 ทำใจ ปล่อยวาง ปลง 41.30%
อันดับ 2 ตั้งสติ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 29.56%
อันดับ 3 หากิจกรรมคลายเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย 20.55%
อันดับ 4 หลีกเลี่ยงข่าวสารที่ทำให้เครียด ติดตามข่าวสารน้อยลง 10.27%
อันดับ 5 อดทน ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำงานต่อไป 7.97%