วันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์กองทัพบก จัดพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี 2565 โดยพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี โดยมีนายทหารเหล่าทหารราบที่ครบเกษียณอายุ และคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวสดุดีนายทหารเหล่าราบที่เกษียณอายุราชการใจความสำคัญว่า “ผู้เกษียณอายุราชการเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ อุทิศตนเพื่อชาติ และประชาชน ได้สร้างประโยชน์ให้แก่กองทัพ และประเทศชาติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีของ “ราชินีแห่งสนามรบ” ตลอดชีวิตรับราชการ ทุกท่านคือความภาคภูมิใจของเหล่าทหารราบและกองทัพ

กองทัพบกจะระลึกถึง คุณความดีของทุกท่านที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้กองทัพเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคง ด้วยความเคารพตลอดไป” ในขณะที่ พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ จเรทหารทั่วไป ประธานผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวอำลาชีวิตราชการว่า “ ขอขอบคุณศูนย์การทหารราบ ที่ทำให้ชีวิตของทุกคนเติบโตอย่างกล้าแกร่ง เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของทหารราบที่ไม่เคยอยู่หลังใครในยุทธภูมิ ทั้งนี้ยินดีสนับสนุนภารกิจของกองทัพและประเทศชาติ ในทุกโอกาส ”

สำหรับพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารราบ ศูนย์การทหาราบ จัดขึ้นอย่างสมเกียรติตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อถ่ายทอดเกียรติประวัติ ผลงานอันทรงคุณค่าที่เป็นแบบอย่างต่อทหารราบรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกองทัพบกขอบคุณทุกการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนเกษียณอายุ และเชื่อมั่นใจว่ากำลังพลที่เกษียณอายุราชการ จะยังคงเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศ พร้อมสนับสนุนงานของกองทัพ สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 24 กันยายนของทุกปีตรงกับวันทหารราบ ในวันนี้ศูนย์การ ทหารราบจึงได้จัด พิธีวันทหารราบ ควบคู่ไปกับพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ และการมอบสัญลักษณ์การเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลเหล่าราบที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2565 ด้วย

โดย “ทหารราบ” ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกและกองทัพไทย ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งสนามรบ” มีลักษณะการปฏิบัติที่เด็ดขาดในการยุทธเคลื่อนที่เร็ว ทั้งทางพื้นดิน ใช้ยานรบทางพื้นดินและทางอากาศโดยอากาศยาน ในการลำเลียงพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบ หรือปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ