“ลุงป้อม นั่งเป็นประธาน วาระแต่ง พล.ต.อ.วีระชัย กลับเป็น รอง ผบ.ตร. เพื่อให้ครบตามขั้นตอนทางกฎหมาย ของ ตร.

วันที่ 25 กันยายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 9/2565 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2565, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.อุทธรณ์, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์, รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล, การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.65) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับส.5 ขึ้นไป, การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติ ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 3 ราย, การพิจารณาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ, พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ร้องทุกข์ กรณีโต้แย้งการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ, ร่าง พ.ร.บ.ระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. …. และการแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีให้ยกเลิกมาตรา 145/1, หารือปัญหาข้อกฎหมายตามร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. มาตรา 181, การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีรายงานข่าวแจ้งว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ประชุมจะมีการพิจารณาให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับคืนสู่ฐานะเดิม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ